Blue Flower

PSPD.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawę sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki w %)

 

Pelna tresc ogloszenia

SIWZ_Dohobyczów.doc

SIWZ.pdf

Zal_nr_1_a_do_SIWZ_OPIS_cz_1.doc

Zał nr_2_do_SIWZ_Wzor_umowy.doc

Zal nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego.doc

Zal nr_4_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

Zal nr_5_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

Zal nr_6_do_SIWZ_Wzor_informacji_e_wykonawca_nie_nalezy_-_nalezy_do_grupy_kapitaowej.doc

Zal nr_7_do_SIWZ_Wzor_wykazu_dostaw.doc

Zal nr_8_a_do_SIWZ_Kalkulacja_kosztow_cz_1.doc

PSPD.271.1.2018

Informujemy o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania oznaczonego jako 1 część zamówienia - sprzęt ICT - 1a

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:  „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

PSPD.271.1.2018

Poniżej przedstawiamy informację z sesji otwarcia ofert, która miała miejsce 17.01.2018 o godzinie 9.15 dotyczącą zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące zamówienia z dnia 8.01.2018 dotyczące dostawy pod nazwą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

przekazujemy wyjaśnienia:

- wyjaśnienia do SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia z dnia 8.01.2018 dotyczące dostawy pod nazwą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

przekazujemy wyjaśnienia:

- wyjaśnienia do SIWZ

Dołhobyczów, dnia 08.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 501848-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

Boże Narodzenie to czas radości, miłości i serdecznych życzeń. Taki właśnie charakter miało spotkanie opłatkowe, które odbyło się 22.12.2017 r.   Pięknie udekorowane stoły z siankiem i opłatkiem na śnieżnobiałych obrusach oraz jasełkowa scenografia stanowiły idealne tło spotkania dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele instytucji, księża i przyjaciele naszej szkoły.

Podczas szkolnej wigilii Dyrektor szkoły Joanna Kwiatkowska powitała przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną.

Spotkane opłatkowe przebiegło w podniosłej i uroczystej  atmosferze. I choć Wigilia Bożego Narodzenia przypada za kilka dni, my przeżywaliśmy te chwile w naszej wspólnocie po to, aby przenieść ten radosny nastrój do swoich rodzinnych domów.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz Krzysztof Soliło odczytał Słowo Boże, przewodniczył modlitwie. Następnie uczniowie   przedstawili  Jasełka. Obecni nie kryli wzruszenia oglądając scenę zwiastowania, nawiedzenia i narodzenia Pana Jezusa, a także scenę z życia  współczesnej rodziny.

Po pięknych słowach nadszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem.

Nad przygotowaniem sztuki czuwała pani Kazberuk Bożena i ksiądz Krzysztof Krupa.

Dzisiaj również nastąpiło podsumowanie projektu oraz konkursu na ozdobę choinkową.

      W dniu 15 grudnia 2017 roku w Hrubieszowie odbył się rejonowy etap Olimpiady zorganizowanej przez PCK pod hasłem "Promocja Zdrowego Stylu Życia.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica II klasy gimnazjum Magdalena Gierolińska, która zajęła II miejsce. Wielkie brawa dla Magdy.

 

  Dnia 12. grudnia 2017r. w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Za przebieg uroczystości odpowiedzialne były panie: Anna Rauch i Bożena Drozda. Dekorację sali przygotowała pani Dorota Kosa. Tradycje i zwyczaje świąteczne przybliżyła nam klasa IVb pod opieką pani Beaty Bławackiej. W kiermaszu uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły, rodzice naszych uczniów oraz zaproszeni goście. Zaprosiliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej z Oszczowa, Dołhobyczowskie Stowarzyszenie Regionalne, pana Wójta oraz panie z Biblioteki Publicznej. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem, rodzice bardzo wpomogli nasze działania. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w naszą akcję.

 

Zobacz zdjęcia 

    30 listopada 2017 roku świętowaliśmy ostatni dzień listopada podczas dyskoteki andrzejkowej. Samorząd Uczniowski przygotował różnorodne wróźby, uatrakcyjniając andrzejkowe spotkanie. Zabawa była wspaniałą okazją do dobrej zabawy a jednocześnie powrotem do tradycji i obrzędów ludowych. 

     Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania, przeprowadzenie oraz wykonanie dekoracji na sali. 

Zobacz zdjęcia 

   Dnia 10 grudnia 2017r. uczennice naszej szkoły wraz z opiekunami Anną Rauch i Bożeną Drozda prowadziły warsztaty robienia ozdób choinkowychw fundacji "Sto pociech" w Warszawie.    Szkołę reprezentowały: Wiktoria Tuzin z kl. IVb, Zuzanna Zanoza z kl.Vb, Ewelina Butryn, Kinga Kondraciuk, Aleksandra Kapusta z kl. VI, Magdalena Gierolińska, Natalia Kapusta, Nicola Mrozowska, Aleksandra Mruczkowska z kl. II gimnazjum. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko dzieci, ale również rodziców, bardzo się podobały wszystkim biorącym w nich udział. Dziewczynki w prosty, przystępny sposób tłumaczyły i pokazywały jak wykonać różne ozdoby.

Oprócz warsztatów odbył się także kiermasz ozdób choinkowych wykonanych przez naszych uczniów w konkursie na ozdobę choinkową.

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Szkolne Koło Caritas w Dołhobyczowie w dniu 9 grudnia 2017 roku brało udział w akcji zbiórka żywności " TAK POMAGAM "

Pomoc potrzebującym była prowadzona wśród klientów sklepów: Biedronki, Groszek i Bajka.

Wszystkim robiącym zakupy serdecznie dziękujemy za okazanie serca i dołączenie do akcji.

                                                                                                Wesołych Świąt