Dołhobyczów, dnia 15.02.2018r.

PSPD.271.3.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

 

I.       Zamawiający wybrał ofertę nr 1:

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

 

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% =  40 punktów.

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 75 703,76zł brutto 
i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 01 marca 2018r. i uzyskał  - 20,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 80,00 punktów.

 

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 21.02.2018r.

 

Pobierz ogłoszenie

  W dniu 22 marca (czwartek) w szkolnej sali gimnastycznej odbędzie się kiermasz wielkanocny. W związku z tym w szkole odbędą się zajęcia warsztatowe poświęcone wykonywaniu dekoracji różnego rodzaju przez miejscowe Panie, które wprowadzą nas w tajniki technik wykonywania pisanek, palm oraz kwiatów z bibułek.

  Każdy zespół klasowy przygotowuje na kiermasz: pisanki, kartki świąteczne, stroiki, palmy oraz ciasto świąteczne typu mazurki, pierniki itp. Do pomocy można zaprosić rodziców, dziadków - takie wspólne spędzanie czasu w rodzinnym gronie to niezapomniane chwile. Każda klasa w dniu 22 marca będzie miała stolik na wystawkę, podobnie jak było to w grudniu. Utarg każdej klasy zostanie odnotowany a klasy, które uzyskają największy, zostaną wyróżnione i nagrodzone za I, II i III miejsce. Zysk z kiermaszu przeznaczony będzie między innymi na potrzeby świetlicy szkolnej (zakup nowych gier).

 Wykonane dekoracje można składać w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                                                                                                    Organizatorzy

                                                                                                                                                            Katarzyna Ćwiek, Anna Wolanin i Rada Rodziców.

Dołhobyczów, dnia 08.02.2018r.

PSPD.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

 

  1. Zamawiający wybrał ofertę nr 2:

F.H.U. Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

 

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% = 40 punktów.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto 86 072,15zł.

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy PZP poinformował, że wybór oferty: będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć w następującym zakresie:

- laptop uczeń- 20 sztuk o wartości 42 140,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT
9 692,20zł.

- laptop nauczyciel- 6 sztuk o wartości 13 422,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT 3 087,06zł.

Łączna wartość zamówienia wynosi 98 851,41zł

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 16 lutego 2018r. i uzyskał - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 100,00 punktów.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ACTIO” Sebastian Cybulski, ul. Żabia 17, 23-400 Biłgoraj

Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto 106 370,82zł.

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy PZP poinformował, że wybór oferty: będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć w następującym zakresie:

- laptop uczeń- 20 sztuk o wartości 47 000,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT
10 810,00zł.

- laptop nauczyciel- 6 sztuk o wartości 15 000,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT 3 450,00zł.

Łączna wartość zamówienia wynosi 120 630,82zł

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto i uzyskał 49,17 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 16 lutego 2018r. i uzyskał - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 89,17 punktów.

 

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 13.02.2018r.

Ogłoszenie .doc

Numer sprawy: PSPD.271.3.2018                                                                                                                                                  Dołhobyczów, dnia 08.02.2018r.

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

wartość w zł:

            71 191,67 brutto

Słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 67/100 zł.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że w dniu 2018.02.08 o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert.

Ceny ofertowe poszczególnych wykonawców po otwarciu ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

 

 

75 703,76

 

01 marzec 2018r.

 

24 miesiące

 

Zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 

Dołhobyczów, dnia 30.01.2018r.

PSPD.271.3.2018

 

Ogłoszenie nr 511447-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Dołhobyczów, dnia 29.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”. - II część zamówienia – wyposażenie pracowni 1b.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

I.                   Zamawiający wybrał ofertę nr 3:

MadiTech Sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25 - 363 Kielce

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% =  40 punktów.

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną 44 879,76zł brutto 
i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 100,00 punktów.

II.               

Oferta nr 1: Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę  48 772,00zł brutto i uzyskał 55,27 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 28 lutego 2018r. i uzyskał  - 0,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 55,27 punktów.

Oferta nr 2: PUH Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin . W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 55 416,90zł brutto i uzyskał 59,15 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 99,15 punktów.

Oferta nr 4: GRUPA INVEST Sp. z o.o., u. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk. W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 48 254,36 zł brutto i uzyskał 55,80 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 95,80 punktów.

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 05.02.2018r.

Ogłoszenie (skan)

Dołhobyczów, dnia 29.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie zadania oznaczonego jako IIIczęśćzamówienia – pomoce dydaktyczne - 1c

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: PSPD.271.1.2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postepowania na zadanie oznaczone jako III część zamówienia – pomoce dydaktyczne -  1c.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 08.01.2018r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” z podziałem na trzy części. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do 17.01.2018r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  na III część zamówienia – pomoce dydaktyczne -  1a.

W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie (skan)

Numer sprawy: PSPD.271.2.2018                                                                                                                                                  Dołhobyczów, dnia 26.01.2018r.

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

na sfinansowanie zamówienia – sprzęt ICT.

98 851,00 brutto

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden i 00/100 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że w dniu 2018.01.26 o godz. 1115 odbyło się otwarcie ofert.

Ceny ofertowe poszczególnych wykonawców po otwarciu ofert.

Dla I część zamówienia – sprzęt ICT-  1a

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ACTIO”, Sebastian Cybulski,
ul. Żabia 17, 23-400 Biłgoraj

 

106 370,82

 

Do 16.02.2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

2

F.H.U. Diament, Dorota Bukalska,
ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

 

86 072,15

 

Do 16.02.2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

 DO POBRANIA

W związku ze 105 rocznicą śmierci Władysława Bełzy,  22 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami- p. Dorotą Kosa i Bożeną Drozda uczestniczyli w wieczorze poetyckim poświęconym poecie. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna, przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej oraz Dołhobyczowskim Stowarzyszeniem Regionalnym. Imprezę zorganizowano w ramach działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Na początku spotkania zaprezentowano sylwetkę twórczą poety, następnie uczniowie a potem dorośli interpretowali głosowo najpiękniejsze i najbardziej znane wiersze Bełzy. Byli to następujący uczniowie z klasy IV b- przygotowani przez p. Dorotę Kosa-Wiktoria Bratkowska, Pola Malinowska, Kornelia Bałabuch, Wiktoria Tuzin, Aleksandra Kulczyńska, Anna Lizak, Wiktoria Szewczuk oraz Julia Kapusta z klasy V. Wśród wykonawców znalazły się też dzieci, które przychodzą na zajęcia biblioteczne organizowane przez Stowarzyszenie we współpracy z Biblioteką Publiczną: Madzia Kuźniarska, Zuzia Sender, Karolina Steciuk, Julka Steciuk, Lidka Kukuc, Kasia Dobrowolska, Wiktoria Steciuk. Po części oficjalnej dzieci złożyły wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia z  okazji Ich święta a potem wszyscy częstowali się ciastem, herbatą i kawą. Nie zabrakło też soków i mandarynek. Organizatorzy dla dzieci i młodzieży przygotowali piękne podziękowania i dla wszystkich słodki upominek.  To była piękna lekcja patriotyzmu, wzajemnego poszanowania i szacunku. 
 
 
 
 

PSPD.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawę sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 


Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki w %)

 

Pelna tresc ogloszenia

SIWZ_Dohobyczów.doc

SIWZ.pdf

Zal_nr_1_a_do_SIWZ_OPIS_cz_1.doc

Zał nr_2_do_SIWZ_Wzor_umowy.doc

Zal nr_3_do_SIWZ_Wzor_formularza_ofertowego.doc

Zal nr_4_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

Zal nr_5_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

Zal nr_6_do_SIWZ_Wzor_informacji_e_wykonawca_nie_nalezy_-_nalezy_do_grupy_kapitaowej.doc

Zal nr_7_do_SIWZ_Wzor_wykazu_dostaw.doc

Zal nr_8_a_do_SIWZ_Kalkulacja_kosztow_cz_1.doc

PSPD.271.1.2018

Informujemy o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania oznaczonego jako 1 część zamówienia - sprzęt ICT - 1a

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:  „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

PSPD.271.1.2018

Poniżej przedstawiamy informację z sesji otwarcia ofert, która miała miejsce 17.01.2018 o godzinie 9.15 dotyczącą zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące zamówienia z dnia 8.01.2018 dotyczące dostawy pod nazwą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

przekazujemy wyjaśnienia:

- wyjaśnienia do SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia z dnia 8.01.2018 dotyczące dostawy pod nazwą:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

przekazujemy wyjaśnienia:

- wyjaśnienia do SIWZ

Dołhobyczów, dnia 08.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 501848-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

Boże Narodzenie to czas radości, miłości i serdecznych życzeń. Taki właśnie charakter miało spotkanie opłatkowe, które odbyło się 22.12.2017 r.   Pięknie udekorowane stoły z siankiem i opłatkiem na śnieżnobiałych obrusach oraz jasełkowa scenografia stanowiły idealne tło spotkania dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Wśród nich byli przedstawiciele instytucji, księża i przyjaciele naszej szkoły.

Podczas szkolnej wigilii Dyrektor szkoły Joanna Kwiatkowska powitała przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną.

Spotkane opłatkowe przebiegło w podniosłej i uroczystej  atmosferze. I choć Wigilia Bożego Narodzenia przypada za kilka dni, my przeżywaliśmy te chwile w naszej wspólnocie po to, aby przenieść ten radosny nastrój do swoich rodzinnych domów.

Na początku uroczystości ksiądz proboszcz Krzysztof Soliło odczytał Słowo Boże, przewodniczył modlitwie. Następnie uczniowie   przedstawili  Jasełka. Obecni nie kryli wzruszenia oglądając scenę zwiastowania, nawiedzenia i narodzenia Pana Jezusa, a także scenę z życia  współczesnej rodziny.

Po pięknych słowach nadszedł czas na życzenia i przełamanie się opłatkiem.

Nad przygotowaniem sztuki czuwała pani Kazberuk Bożena i ksiądz Krzysztof Krupa.

Dzisiaj również nastąpiło podsumowanie projektu oraz konkursu na ozdobę choinkową.

      W dniu 15 grudnia 2017 roku w Hrubieszowie odbył się rejonowy etap Olimpiady zorganizowanej przez PCK pod hasłem "Promocja Zdrowego Stylu Życia.

Naszą szkołę reprezentowała uczennica II klasy gimnazjum Magdalena Gierolińska, która zajęła II miejsce. Wielkie brawa dla Magdy.

 

  Dnia 12. grudnia 2017r. w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób świątecznych. Za przebieg uroczystości odpowiedzialne były panie: Anna Rauch i Bożena Drozda. Dekorację sali przygotowała pani Dorota Kosa. Tradycje i zwyczaje świąteczne przybliżyła nam klasa IVb pod opieką pani Beaty Bławackiej. W kiermaszu uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły, rodzice naszych uczniów oraz zaproszeni goście. Zaprosiliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej z Oszczowa, Dołhobyczowskie Stowarzyszenie Regionalne, pana Wójta oraz panie z Biblioteki Publicznej. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem, rodzice bardzo wpomogli nasze działania. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w naszą akcję.

 

Zobacz zdjęcia 

    30 listopada 2017 roku świętowaliśmy ostatni dzień listopada podczas dyskoteki andrzejkowej. Samorząd Uczniowski przygotował różnorodne wróźby, uatrakcyjniając andrzejkowe spotkanie. Zabawa była wspaniałą okazją do dobrej zabawy a jednocześnie powrotem do tradycji i obrzędów ludowych. 

     Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania, przeprowadzenie oraz wykonanie dekoracji na sali. 

Zobacz zdjęcia 

   Dnia 10 grudnia 2017r. uczennice naszej szkoły wraz z opiekunami Anną Rauch i Bożeną Drozda prowadziły warsztaty robienia ozdób choinkowychw fundacji "Sto pociech" w Warszawie.    Szkołę reprezentowały: Wiktoria Tuzin z kl. IVb, Zuzanna Zanoza z kl.Vb, Ewelina Butryn, Kinga Kondraciuk, Aleksandra Kapusta z kl. VI, Magdalena Gierolińska, Natalia Kapusta, Nicola Mrozowska, Aleksandra Mruczkowska z kl. II gimnazjum. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, nie tylko dzieci, ale również rodziców, bardzo się podobały wszystkim biorącym w nich udział. Dziewczynki w prosty, przystępny sposób tłumaczyły i pokazywały jak wykonać różne ozdoby.

Oprócz warsztatów odbył się także kiermasz ozdób choinkowych wykonanych przez naszych uczniów w konkursie na ozdobę choinkową.

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

Szkolne Koło Caritas w Dołhobyczowie w dniu 9 grudnia 2017 roku brało udział w akcji zbiórka żywności " TAK POMAGAM "

Pomoc potrzebującym była prowadzona wśród klientów sklepów: Biedronki, Groszek i Bajka.

Wszystkim robiącym zakupy serdecznie dziękujemy za okazanie serca i dołączenie do akcji.

                                                                                                Wesołych Świąt