Blue Flower

    W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku gimnazjaliści zmagali się z zadaniami egzaminacyjnymi.

18 kwietnia przedmioty humanistyczne,

19 kwietnia przedmioty przyrodnicze,

20 kwietnia część językowa.

   O wynikach egzaminu poinformuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 15 czerwca 2018 roku.

Zobacz zdjęcia  

Dołhobyczów, dnia 11.04.2018r.

PSPD.271.4.2018

 

 

Ogłoszenie nr 500078455-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” 

 

Czytaj całość http://www.dolhobyczow.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=8&menu=10&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=2788

 

     W dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 do naszej szkoły przyjedzie teatrzyk kukiełkowy z bajką „Kot w butach”.

 Aktorzy zapraszają wszystkie dzieci z klas zerowych i z nauczania początkowego gwarantując dobrą zabawę i sporą dawkę dobrego humoru.

 

Dodatkową atrakcją będą pamiątkowe fotografie zobacz ofertę

"Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu "Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów".

 

   Dnia 22 marca 2018 r w naszej szkole odbył się kiermasz ozdób związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg kiermaszu były panie: Katarzyna Ćwiek i Anna Wolanin. Piękną dekorację wykonała Pani Anna Struzik – Nikodem. Część artystyczną przygotowała Pani Katarzyna Ćwiek wraz z klasą III. Podczas kiermaszu zaangażowane były wszystkie zespoły klasowe wraz z wychowawcami i rodzicami uczniów. 
   Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Pan Wójt Gminy Dołhobyczów, Panie z Przygranicznego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej, przedstawiciele Dołhobyczowskiego Stowarzyszenia regionalnego oraz Warsztatów Terapii  Zajęciowej z Oszczowa.
 Kiermasz cieszył się zainteresowaniem i róznorodnością dekoracji i ozdób świątecznych. Można było degustować wypieki świąteczne: mazurki, ptysie itp. przygotowane przez mamy naszych uczniów. Składamy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję.
 
                                                         Organizatorzy: Katarzyna Ćwiek,
                                                                                Anna Wolanin,
                                                                                Rada Rodziców.
 
Uczniowie wyróżnieni w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną to: Opalińska Justyna i Bartłomiej Martyniuk klasa III g, Ożóg Katarzyna i Szpakowski Igor  IIg, Bekalska Julia i  Szewczuk Wiktoria z IV b, Kapusta Błażej i Prokop Lena z kl IVa, Butryn Ewelina, Prokop Daria i Kapusta Aleksandra z kl VI.  W młodszej grupie wiekowej: Kapusta Izabela, Danaj Zuzanna i Oskar Małka z klasy I, Sender Zuzanna i Dyjak Michał z klasy II, Basak Karolina Socha Malwina z IIIa i Butryn Łukasz z klasy III b. Basak Martyna, Dołemski Krystian, Kopera Antonina, Płoszaj Kornelia i Świątek Marcel z O c, Drączkowska Natalia, Jakubiak Igor, Mówińska Lenka i Mróczkowska Lenka z O a oraz Prokop Szymon z klasy O b.
W konkursie na pozyskanie największej ilości środków pieniężnych za sprzedaż ozdób wielkanocnych:
I miejsce zdobyła klasa IVb,
II miejsce zdobyła klasa VII,
III miejsce zdobyła klasa IIIa.
                                              Gratulujemy

Numer sprawy: PSPD.271.4.2018                                                                                                                                                  Dołhobyczów, dnia 16.03.2018r.

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

na sfinansowanie zamówienia – sprzęt ICT.

98 851,00 brutto

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden i 00/100 zł.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że w dniu 2018.03.16 o godz. 1115 odbyło się otwarcie ofert.

Ceny ofertowe poszczególnych wykonawców po otwarciu ofert.

Dla I część zamówienia – sprzęt ICT-  1a

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

MKM Market, Małgorzata Modzelewska,

ul. Ździarska 83Z/8lok. 2

03-289 Warszawa

 

 96 554,99

 

do 3 kwietnia 2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

2

F.H.U. Diament, Dorota Bukalska,

ul. Traugutta 2/4

42-200 Częstochowa

 

102 401,80

 

do 3 kwietnia 2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

3

EUROKERG Sp. z o.o.

ul. Malborska 15, lok.13

03-286 Warszawa

 

100 743,05

 

do 20 kwietnia 2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

4

Elmar, Anna Karnas,

ul. 3-go Maja 1/3,

36-030 Błażowa

 

143 781,07

 

do 11 kwietnia 2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

 DO POBRANIA

Dołhobyczów, dnia 08.03.2018r.

PSPD.271.4.2018

Ogłoszenie nr 527617-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Ogłoszenie nr 500048993-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawę sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020,nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne.

Dołhobyczów, dnia 05.03.2018r.

PSPD.271.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie zadania oznaczonego jako I część zamówienia – sprzęt ICT- 1a

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: PSPD.271.2.2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postepowania na zadanie oznaczone jako I część zamówienia – sprzęt ICT-  1a.

Ogłoszenie nr 500048845-N-2018 z dnia 06-03-2018 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020,nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne.

Ogłoszenie nr 500048828-N-2018 z dnia 06-03-2018 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

6 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie został rozegrany powiatowy turniej Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego (SZS) 

w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców.

W zawodach tych znakomite wyniki uzyskały nasze drużyny.

Dziewczynki zajęły miejsce drugie a chłopcy miejsce pierwsze!

 

Wyniki meczów naszych drużyn:

Chłopcy                SP 1 Hrubieszów 2-0

                             SP 3 Hrubieszów 2-1

                             SP 2 Hrubieszów 2-0

 

Dziewczynki           SP 2 Hrubieszów 2-1

                              SP 3 Hrubieszów 0-2

 

Chłopcy zdobywając tytuł mistrzów powiatu uzyskali awans na zawody rejonowe , które odbędą się 14 marca w Tomaszowie Lubelskim.

Skład chłopców: Maciej Stadnicki, Maciej Kulczyński, Olivier Matejek, Jakub Gancarz, Wiktor Jasiński, Konrad Tabaka, Kacper Popielewski, Przemysław Demczuk, Bartłomiej Bożek.

Skład dziewczynek: Wiktoria Sztafij, Ewelina Butryn, Kinga Kondraciuk, Amelia Wiatrzyk, Daria Prokop, Zuzanna Zanoza, Aleksandra Kozicka, Julia Kapusta, Vittoria Matejek, Aleksandra Kapusta.

Gratulacje dla naszych siatkarzy i siatkarek, życzymy dalszych sukcesów!

http://lubiehrubie.pl/sport/powiatowe-igrzyska-dzieci-szs-w-minisiatkowce-dziewczat-i-chlopcow

 

    6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Do ochodów tego dnia przyłącza się także poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie.

   Poradnia zaprasza w tym dniu wszystkich chętnych na konsultacje, porady

i wstępną diagnozę logopedyczną do logopedów placówki przy ul. Zamojskiej 16A.

Zapisu można dokonać telefonicznie pod numerem 84 696 29 07.

Skorzystaj z konsultacji, porad i diagnozy logopedycznej.

Dnia 26 lutego 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej odbyły się warsztaty zwiazane ze Świętami Wielkanocnymi. 

Pani Czesława Grabczuk reprezentująca Dołhobyczowskie Stowarzyszenie Regionalne opowiedziała o tradycjach i zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Pani Stanisława Czerwińska, Alfreda Łojczuk i Zofia Pawłowska twórczynie ludowe zaprezentowały techniki pisania pisanek i wykonywania dekoracyjnych stroików oraz kwiatów z bibuły.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność wielu uczniów: Daria Prokop, Magdalena Gierolińska, Ewelina Butryn, Aleksandra Mruczkowska, Nicola Mrozowska, Wiktoria Tuzin, Zofia Dyjak, Zuzanna Zanoza, Szewczuk Wiktoria, Kinga Kondraciuk, Natalia Kapusta, Kornelia Bałabuch, Wiktoria Bratkowska, Pola Malinowska i uczniowie z klasy III. Z zajęć warsztatowych skorzystały również Panie Dorota Kosa, Bożena Drozda,Elżbieta Buczek, Monika Karczewska i Anna Wolanin.

Każdy z uczestników miał okazję wypróbować swoje możliwości. Na zakończenie uczniowie podziękowali Paniom za bardzo interesujące zajęcia. Efekty zajęć w postaci dekoracji świątecznych klasy zaprezentują podczas Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 22 marca 2018 r. 

                                                                                    Organizatorzy 

21 lutego w hali Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbyły się Igrzyska Młodziezy Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców Szkolnego Związku Sportowego (SZS). 

Do zawodów przystapiło pieć szkół. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.

Reprezentacja naszej szkoły znalazła się w grupie z SP 3 Hrubieszów i SP Werbkowice. Nasi chłopcy w pierwszym meczu przegrali 1 : 2 z SP 3 Hrubieszów a następnie wygrali z SP Werbkowice 2: 0 i zajęli drugie miejsce w grupie premiowane grą o 3 miejsce. W meczu o trzecie miejsce nasza drużyna wygrała z SP 2 Hrubieszów 2 : 0. W finale spotkały się drużyny: ZS 2 Hrubieszów oraz SP 3 Hrubieszów. Lepsi okazali się siatkarze ze Stasica i to oni będą reprezentowali nasz Powiat na zawodach rejonowych.

Wyniki turnieju:

Grupa A

PSP Dołhobyczów - SP 3 Hrubieszów - 1 : 2

SP 3 Hrubieszów - SP Werbkowice - 2 : 0

PSP Dołhobyczów - ZS Werbkowice - 2 : 0

Grupa B

ZS 2 Hrubieszów - SP 2 Hrubieszów 2:0

Mecz o III miejsce -  PSP Dołhobyczów - SP 2 Hrubieszów 2 : 0

Finał  - ZS 2 Hrubieszów - SP 3 Hrubieszów 2 : 0

Skład drużyny: Hojda Kacper, Jastrząb Bartłomiej, Kozicki Karol, Lewicki Robert, Małka Karol, Markowicz Mateusz, Martyniuk Bartłomiej, Paradowski Karol, Popielewski Przemysław, Świder Sławomir, Zanoza Tomasz.               

Opiekun: Mariusz Kulczyński

 

23 lutego 2018 roku w  Hali Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej dziewcząt.

Do zawodów przystąpiło pięc drużyn. Naszą szkołę reprezentowały : Czapla Kinga, Garczyńska Małgorzata, Adamczuk Wiktoria, Łaba Roksana, Opalińska Justyna, Drozdowska Paula, Dudek Karolina, Gierolińska Magdalena, Kapusta Natalia, Mruczkowska Aleksandra pod opieką pani Marty Staszczuk.

Druzyna nasz zajęła III miejsce.

                                                          Gratulujemy

 

 

Dołhobyczów, dnia 15.02.2018r.

PSPD.271.3.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

 

I.       Zamawiający wybrał ofertę nr 1:

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

 

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% =  40 punktów.

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 75 703,76zł brutto 
i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 01 marca 2018r. i uzyskał  - 20,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 80,00 punktów.

 

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 21.02.2018r.

 

Pobierz ogłoszenie

  W dniu 22 marca (czwartek) w szkolnej sali gimnastycznej odbędzie się kiermasz wielkanocny. W związku z tym w szkole odbędą się zajęcia warsztatowe poświęcone wykonywaniu dekoracji różnego rodzaju przez miejscowe Panie, które wprowadzą nas w tajniki technik wykonywania pisanek, palm oraz kwiatów z bibułek.

  Każdy zespół klasowy przygotowuje na kiermasz: pisanki, kartki świąteczne, stroiki, palmy oraz ciasto świąteczne typu mazurki, pierniki itp. Do pomocy można zaprosić rodziców, dziadków - takie wspólne spędzanie czasu w rodzinnym gronie to niezapomniane chwile. Każda klasa w dniu 22 marca będzie miała stolik na wystawkę, podobnie jak było to w grudniu. Utarg każdej klasy zostanie odnotowany a klasy, które uzyskają największy, zostaną wyróżnione i nagrodzone za I, II i III miejsce. Zysk z kiermaszu przeznaczony będzie między innymi na potrzeby świetlicy szkolnej (zakup nowych gier).

 Wykonane dekoracje można składać w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                                                                                                    Organizatorzy

                                                                                                                                                            Katarzyna Ćwiek, Anna Wolanin i Rada Rodziców.

Dołhobyczów, dnia 08.02.2018r.

PSPD.271.2.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

 

  1. Zamawiający wybrał ofertę nr 2:

F.H.U. Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

 

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% = 40 punktów.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto 86 072,15zł.

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy PZP poinformował, że wybór oferty: będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć w następującym zakresie:

- laptop uczeń- 20 sztuk o wartości 42 140,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT
9 692,20zł.

- laptop nauczyciel- 6 sztuk o wartości 13 422,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT 3 087,06zł.

Łączna wartość zamówienia wynosi 98 851,41zł

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 16 lutego 2018r. i uzyskał - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 100,00 punktów.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ACTIO” Sebastian Cybulski, ul. Żabia 17, 23-400 Biłgoraj

Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto 106 370,82zł.

 

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art.91 ust. 3a ustawy PZP poinformował, że wybór oferty: będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć w następującym zakresie:

- laptop uczeń- 20 sztuk o wartości 47 000,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT
10 810,00zł.

- laptop nauczyciel- 6 sztuk o wartości 15 000,00zł bez kwoty podatku + doliczony VAT 3 450,00zł.

Łączna wartość zamówienia wynosi 120 630,82zł

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną brutto i uzyskał 49,17 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 16 lutego 2018r. i uzyskał - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 89,17 punktów.

 

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 13.02.2018r.

Ogłoszenie .doc

Numer sprawy: PSPD.271.3.2018                                                                                                                                                  Dołhobyczów, dnia 08.02.2018r.

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

wartość w zł:

            71 191,67 brutto

Słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 67/100 zł.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że w dniu 2018.02.08 o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert.

Ceny ofertowe poszczególnych wykonawców po otwarciu ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

ul. Bogusława 17

80-209 Chwaszczyno

 

 

75 703,76

 

01 marzec 2018r.

 

24 miesiące

 

Zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 

Dołhobyczów, dnia 30.01.2018r.

PSPD.271.3.2018

 

Ogłoszenie nr 511447-N-2018 z dnia 2018-01-30 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
.: „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, nr umowy POKL.209/RPLU.12.02.00-06-0063/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Dołhobyczów, dnia 29.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”. - II część zamówienia – wyposażenie pracowni 1b.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że:

I.                   Zamawiający wybrał ofertę nr 3:

MadiTech Sp. z o.o., ul. Wesoła 51, 25 - 363 Kielce

Oferta spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: Cena- waga 60% = 60 punktów, Termin dostawy - waga 40% =  40 punktów.

W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował najniższą cenę oferowaną 44 879,76zł brutto 
i uzyskał 60 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 100,00 punktów.

II.               

Oferta nr 1: Educarium Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę  48 772,00zł brutto i uzyskał 55,27 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 28 lutego 2018r. i uzyskał  - 0,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 55,27 punktów.

Oferta nr 2: PUH Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin . W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 55 416,90zł brutto i uzyskał 59,15 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 99,15 punktów.

Oferta nr 4: GRUPA INVEST Sp. z o.o., u. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk. W kryterium Ceny Wykonawca zaoferował cenę 48 254,36 zł brutto i uzyskał 55,80 punktów. W kryterium termin dostawy Wykonawca zaoferował dostawę do 07 lutego 2018r. i uzyskał  - 40,00 punktów. Wykonawca łącznie uzyskał 95,80 punktów.

Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 05.02.2018r.

Ogłoszenie (skan)

Dołhobyczów, dnia 29.01.2018r.

PSPD.271.1.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie zadania oznaczonego jako IIIczęśćzamówienia – pomoce dydaktyczne - 1c

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: PSPD.271.1.2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postepowania na zadanie oznaczone jako III część zamówienia – pomoce dydaktyczne -  1c.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 08.01.2018r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość - wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów” z podziałem na trzy części. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do 17.01.2018r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  na III część zamówienia – pomoce dydaktyczne -  1a.

W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

Zawiadomienie (skan)

Numer sprawy: PSPD.271.2.2018                                                                                                                                                  Dołhobyczów, dnia 26.01.2018r.

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Opis przedmiotu zamówienia:Dostawa sprzętu ICT dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie na potrzeby realizacji projektu „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość -  wsparcie uczniów i nauczycieli ze szkół w Gminie Dołhobyczów”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć:

na sfinansowanie zamówienia – sprzęt ICT.

98 851,00 brutto

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden i 00/100 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie  informuje, że w dniu 2018.01.26 o godz. 1115 odbyło się otwarcie ofert.

Ceny ofertowe poszczególnych wykonawców po otwarciu ofert.

Dla I część zamówienia – sprzęt ICT-  1a

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ACTIO”, Sebastian Cybulski,
ul. Żabia 17, 23-400 Biłgoraj

 

106 370,82

 

Do 16.02.2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

2

F.H.U. Diament, Dorota Bukalska,
ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa

 

86 072,15

 

Do 16.02.2018r.

 

24 m-cy

 

Zgodnie z SIWZ

 DO POBRANIA

W związku ze 105 rocznicą śmierci Władysława Bełzy,  22 stycznia 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami- p. Dorotą Kosa i Bożeną Drozda uczestniczyli w wieczorze poetyckim poświęconym poecie. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna, przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej oraz Dołhobyczowskim Stowarzyszeniem Regionalnym. Imprezę zorganizowano w ramach działań związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Na początku spotkania zaprezentowano sylwetkę twórczą poety, następnie uczniowie a potem dorośli interpretowali głosowo najpiękniejsze i najbardziej znane wiersze Bełzy. Byli to następujący uczniowie z klasy IV b- przygotowani przez p. Dorotę Kosa-Wiktoria Bratkowska, Pola Malinowska, Kornelia Bałabuch, Wiktoria Tuzin, Aleksandra Kulczyńska, Anna Lizak, Wiktoria Szewczuk oraz Julia Kapusta z klasy V. Wśród wykonawców znalazły się też dzieci, które przychodzą na zajęcia biblioteczne organizowane przez Stowarzyszenie we współpracy z Biblioteką Publiczną: Madzia Kuźniarska, Zuzia Sender, Karolina Steciuk, Julka Steciuk, Lidka Kukuc, Kasia Dobrowolska, Wiktoria Steciuk. Po części oficjalnej dzieci złożyły wszystkim babciom i dziadkom najlepsze życzenia z  okazji Ich święta a potem wszyscy częstowali się ciastem, herbatą i kawą. Nie zabrakło też soków i mandarynek. Organizatorzy dla dzieci i młodzieży przygotowali piękne podziękowania i dla wszystkich słodki upominek.  To była piękna lekcja patriotyzmu, wzajemnego poszanowania i szacunku. 
 
 
 
 

Podkategorie