Blue Flower

Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia].

Dodano nowy paragraf w brzmieniu:

§  1a.   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

Oznacza to, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

W związku z tym informujemy, że zintensyfikujemy w szkole działania zmierzające do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień – tj. uzyskania karty rowerowej.