Blue Flower

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 25.03.2020 roku kontynuowane jest zdalne nauczanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 roku  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , nauczanie prowadzone jest z zgodnie z zatwierdzonymi i zmodyfikowanymi przez nauczycieli planami nauczania. W związku z przedłużajacą się sytuacją zamknięcia szkoły, informacje na temat sposobu zdalnego prowadzenia zajęć, oceniania wiadomości i umiejętności uczniów oraz form konsultacji zostaną przekazane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 27.03.2020 roku. W dzienniku elektronicznym będą widoczne dla Państwa tematy lekcji a w zakładce wiadomości i zadania domowe przygotowane przez nauczycieli dyspozycje i materiały do zdalnego naucznia. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie.